ความรับผิดชอบต่อสังคม

ก้าวสู้วิถีสีเขียวแห่งยงหมิง

เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำในการจัดการด้านรีไซเคิ้ล และการใช้ช้ำ ในงานบริการส่วนหน้าและศูนย์กลางของยงหมิงกรุ๊ป เราดำเนินการโดยวางแผนงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ทำงานอย่างมีขั้นตอนเพื่อจะนำประโยชน์สู่ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด และยงหมิงเราจะก้าวไปสู่ การนำพาให้รักษาโลก ต่อไปในอนาคต.

  • การใช้กระดาษรีไซเคิ้ล
กลุ่มยงหมิงเราได้ริเริ่มจนขยายเป็นวงกว้างสำหรับการใช้กระดาษรีไซเคิ้ล ซึ่งเป็นผลให้เราสามารถประหยัดงบประมาณได้มากว่า ปีละ หมื่นกว่าบาท
  • แถบหมึกแบบรีไซเคิ้ล
เราเริ่มใช้ตลับหมึกด้วยราคาโปรโมชั่น เพื่อจูงใจให้ใช้ตลับแบบรีไซเคิ้ล

และยังสร้างข้อจูงใจในการจัดโปรโมชั่นสำหรับรับตลับหมึกเก่าที่ใช้แล้วเก็บคืน

  • โปรแกรมในการแลกซื้ออะไหล่

อะไหล่ดังกล่าวเช่น วาล์วลม, ตัวปรับแรงดันลม, ตัวเชื่อมต่อต่าง ๆ และอุปกรณ์ตัวต่อเกี่ยวกับระบบขับดันน้ำมัน และระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ และอื่น ๆ อีกหลายรายการ ล้วนเป็นสินค้าที่สามารถนำมาแลกซื้อได้

  • ถุงรีไซเคิ้ล

รณรงค์หันมาใช้ถุงผ้า เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ในกลุ่มพวกเรา เพื่อลดการปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน